Het is onze doelstelling om de best mogelijke service aan te bieden aan al onze klanten en onze klanten zo duidelijk mogelijk te informeren. Een goede service is voor ons dan ook erg belangrijk

 

A.Voorafgaand

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen You Like It bvba en haar klant naast hetgeen desgevallend gestipuleerd is in de overeenkomst tot het ontwikkelen van een nieuwe website. Deze voorwaarden worden als gekend en aangenomen beschouwd door de klant door het loutere feit met You Like It bvba te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene voorwaarden van de klant. De algemene voorwaarden van de klant dienen dus als niet bestaande beschouwd te worden, behoudens schriftelijke en door You Like It bvba ondertekende vrijstelling. Een orderbevestiging vanwege You Like It bvba kan nooit als een zodanige vrijstelling gelden of beschouwd worden. 
1.2.  Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde clausules of onderdelen van de clausules, heeft geen invloed op de geldigheid van de andere gedeelten.

B. Webdiensten

1. Algemene bepalingen
1.1. Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening door de klant van een overeenkomst tot ontwikkeling van een nieuwe website of restyling van een website, het aanvaarden van een factuur, het bevestigen van een opdracht via e-mail, de ondertekening van een offerte, … zonder dat deze opsomming limitatief is.
1.2. Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot deze verkoopsvoorwaarden, worden als nietig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld.
1.3. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van de overeenkomst, datum van de factuur of offerte of bevestiging van de opdracht via e-mail
1.4. Wanneer een prijsofferte ondertekend wordt door de klant, wordt een volledige en rechtsgeldige overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.
1.5. Pas na deze ondertekening of desgevallend na ondertekening van de verkoopovereenkomst en betaling van het overeengekomen voorschot dient You Like It bvba tot uitvoering van de overeenkomst over te gaan onder de modaliteiten zoals verder bepaald.

2. Webdesigndiensten
2.1. De webdesigndienst bestaat uit het ontwikkelen van een nieuwe of restylen van een bestaande website volgens de aanwijzingen van de klant evenals het onderhoud van deze website.
2.2. Voor alle prestaties met betrekking tot ontwikkeling en onderhoud van bovenvermelde website wordt een vast uurtarief aangerekend van 65 €/u (excl. BTW), gebaseerd op het werkelijke aantal gepresteerde werkuren. Dit is niet van toepassing op prijsoffertes of indien er een forfaitaire prijs werd overeengekomen.
Wanneer een forfaitaire prijs werd overeengekomen zullen meerwerken, d.w.z. werken uitgevoerd bovenop de voorafgaandelijk vastgestelde opdracht, steeds worden uitgevoerd aan uurprijs en tariefprijs van 65 euro per uur (excl. BTW). De meerwerken worden bewezen door de loutere uitvoering ervan.
2.4. Bij ondertekening van een bestelbon of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zal het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd.
2.5 You Like It bvba behoudt zich het recht voor een discrete verwijzing naar haar eigen  website te plaatsen op een opgeleverde website.
2.6 You Like It bvba behoudt zich het recht voor om de door haar ontworpen website te vermelden in reclame, mailings, op haar website,…Dit alles behoudens andersluidende schriftelijk akkoord.

3. Duur en beëindiging
3.1 Een overeenkomst tussen You Like It bvba en de klant voor een website en hosting kent een minimale looptijd van 1 jaar, ingaande op datum van ondertekening van de overeenkomst.  Domeinnamen geregistreerd door You Like It bvba voor de klant kent eveneens een looptijd van 1 jaar vanaf de dag van registratie of overname van de domeinnaam. Opzeg is mogelijk via aangetekend schrijven.Dit aangetekend schrijven dient You Like It bvba  te bereiken uiterlijk 1 maand voor de jaarlijkse vervaldag.  Indien deze opzeg laattijdig gebeurt, zal deze pas aanzien worden als een opzeg voor het volgend jaar. Indien er geen opzeg wordt betekend, wordt het hosting-pakket telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar.
3.2 You Like It bvba heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien :
a) De klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met You Like It bvba gesloten overeenkomst inclusief de bijbehorende verkoopsvoorwaarden.  Hierbij kan o.m. verwezen worden naar laattijdige betalingen, het niet (tijdig) bezorgen van gevraagde gegevens,…
b) De klant in staat van faillissement is verklaard. De klant heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
c) Blijkt dat de klant discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen of enig ander door de wet verboden gebruik van de website maakt. In dit geval is You Like It bvba gerechtigd de website onmiddellijk offline te plaatsten dit zelfs zonder uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke instanties.

C. Algemeen

1. Copyright
Alle door You Like It bvba verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van You Like It bvba niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan de website waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn. Onderhoud door derden van door You Like It bvba gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door You Like It bvba vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij You Like It bvba een contract is aangegaan.
De door You Like It bvba verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijven eigendom van You Like It bvba.
You Like It bvba behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
De door You Like It bvba verstrekte producten en diensten mogen ten aller tijden door You Like It bvba worden ingezet bij opdrachten voor derden, tenzij nadrukkelijk door You Like It bvba afstand is getekend om dit niet te doen.
You Like It bvba behoudt zich het recht voor om geleverde producten en diensten ten aller tijden als referentie aan derden op te geven tenzij anders overeen gekomen.

2. Uitvoering van de overeenkomst
You Like It bvba zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft You Like It bvba het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan You Like It bvba aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan You Like It bvba worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst nodige gegevens niet tijdig aan You Like It bvba zijn verstrekt, heeft You Like It bvba het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
You Like It bvba is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan omdat You Like It bvba zich heeft gebaseerd op door de klant verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in meerdere fasen zal worden uitgevoerd, kan You Like It bvba de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten tot dat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
De klant vrijwaart You Like It bvba voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

3. Levering en levertijd van de website
De leverings- en uitvoeringstermijnen zijn enkel aanwijzend en bijgevolg zonder enige verbintenis vanwege You Like It bvba. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, kan de niet naleving ervan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding.

4.Wanbetaling, schorsing en beëindiging
4.1. Elke klacht in verband met een factuur of met gefactureerde werken of goederen dient met een aangetekend schrijven te worden gedaan binnen de vijf dagen na de verzending van de factuur dit op straffe van onontvankelijkheid.
Indien een factuur niet binnen de vervaltermijn betaald is, wordt een herinnering opgestuurd. Administratieve kosten kunnen hiervoor aangerekend worden met een minimum van 20 euro.
Minstens zal iedere factuur die niet tijdig betaald is verhoogd worden met 10% of een minimumbedrag van 250 euro.
4.2. Indien een  betalingsherinnering zonder gevolg blijft, zal You Like It bvba daarenboven alle lopende webdesigndiensten opschorten, inclusief het weghalen van de (voorlopige) website op internet, tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen (schadevergoedingen,…) vanwege de klant.
4.3. Bij schorsing van lopende webdesigndiensten blijven de vaste kosten hiervoor onverminderd doorlopen, en worden deze kosten ook gefactureerd.
4.4. Indien duidelijk blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen (bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit niet te willen doen, kan You Like It bvba onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzegging of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.
4.5. Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant of ingeval van een gerechtelijke tussenkomst, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in de voorgaande artikels.
4.6. Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen door de klant.
4.7. In alle gevallen van beëindiging, door You Like It bvba of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt You Like It bvba het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die zij geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.
4.8. Alle eventuele administratieve kosten voor de beëindiging van deze overeenkomst, zowel door You Like It bvba als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.
4.9. Bij beëindiging van deze overeenkomst kunnen alle gegevens die zich op een computer of server beheerd door You Like It bvba bevinden, verwijderd worden. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.
4.10. Zolang de of enige ander element dat het onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, niet volledig betaald zijn, blijven ze volledig eigendom van You Like It bvba en dit ongeacht de consensus over de modaliteit van de verkoop. You Like It bvba behoudt het recht ze terug te nemen op kosten van de klant , waar zij zich ook mogen bevinden. In dit geval is de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden, onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van You Like It bvba.
4.11. Elke factuur die niet betaald is op haar vervaldag breng van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlsinterest mee van 12% .
Naast en boven deze conventionele verwijlsinterest, zal de klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10 % op het verschuldigd bedrag met een minimum van 250 euro, zelfs indien termijnen van respijt worden toegekend.  Dit bedrag zal verschuldigd zijn boven alle gerechtskosten en kosten van uitvoering.
In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur worden alle niet –vervallen
facturen zonder ingebrekestelling en van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.
Indien de factuur op vraag van de klant naam van een derde wordt uitgeschreven, blijft de klant verantwoordelijk voor de betaling ervan.

5.Klachten en aansprakelijkheid
5.1. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van You Like It bvba zouden teweeg brengen, ont­slaan You Like It bvba in elk geval van haar aan­spra­ke­lijk­heid voor het niet, het laattijdig of het ge­brekkig uit­voeren van haar verbin­tenis­sen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
5.2. You Like It bvba zal zich inspannen om haar prestaties zo snel mogelijk, technisch vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal You Like It bvba echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties.  Ook bij het wegvallen van de server kan You Like It bvba niet aansprakelijk gesteld worden.  You Like It bvba zal van zodra dit euvel wordt opgemerkt al het nodige doen om de serverproblemen op te lossen en de website opnieuw online te plaatsen.
5.3. You Like It bvba is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar You Like It bvba weinig of geen invloed op kan uitoefenen. You Like It bvba kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.
5.4. You Like It bvba is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
5.5. Alle klachten met betrekking tot de geleverde prestaties en producten, dienen ter kennis ge­bracht te worden aan You Like It bvba bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na voltooiing van de geleverde prestaties.
5.6. Indien de klant nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van 5 dagen te lopen op het ogenblik van de verzending van de factuur.  
5.7. De eventuele gebreken aan een gedeelte van de levering geven de klant niet het recht het geheel van de levering te weigeren.
5.8. De aansprakelijkheid van You Like It bvba wordt beperkt tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie, en kan geen aanleiding geven tot enige andere schadevergoeding.
5.9. De klant blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde prestaties en producten, die door hem besteld wer­den.
5.10. De klant vrijwaart You Like It bvba voor alle aanspraken van derden.
5.11. Bij de betaling van een factuur, zelfs bij een deelbetaling, mag steeds geacht worden dat de werken betreffende de website aanvaard en goedgekeurd werden door de medecontractant wat betreft prijs en kwaliteit, tenzij de medecontractant protest heeft aangetekend tegen de factuur binnen de hieronder vermelde termijn.
5.11. You Like It bvba is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van You Like It bvba.
5.12. Een klacht schort de verplichtingen van de klant niet op.
5.13. De schade die You Like It bvba ondervindt in geval van annulatie of verbreking van de overeenkomst door de klant  wordt  bepaald op 40 % van de waarde van het contract.
5.14 Indien de medecontractant nalaat de factuur op de vervaldag te betalen kan de
overeenkomst ontbonden worden nadat You Like It bvba hiertoe zijn wil te kennen geeft bij aangetekend schrijven en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling. In dit geval heeft You Like It bvba tevens het recht om een schadevergoeding te vorderen bovenop het openstaande factuurbedrag die wordt vastgelegd op 40% van de waarde van het contract en om daarnaast meerschade aan te tonen.

6. Rechtskeuze en bevoegdheid
6.1 Op al onze contracten leveringen en werken, is enkel het Belgisch recht van toepassing.

 

Tot onze klanten behoren:

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-19494074-1', {'cookieDomain':'auto'});ga('set', 'anonymizeIp', true);if (!Drupal.eu_cookie_compliance.hasAgreed()){ window['ga-disable-UA-19494074-1'] = true; }ga('send', 'pageview');